Utblick

BaSta! Barn- och ungkulturens eget pris!

Nationella föreningen Barnkultur i Sverige instiftar BaSta – ett unikt pris för att uppmärksamma dem som gör en enastående insats för barn och ungas kultur.

Sverige har en stark och stolt tradition av att vara internationellt ledande inom barn- och ungkultur: med stor bredd i uttryck, konstnärlig integritet och tydligt barnfokus. Barn- och ungkultur har och är därmed konstant relevant för både individ och samhälle. BaSta-priset instiftas som en manifestation av värdet i Barnkonventionens artikel 31 samt för att stärka att barn- och ungkulturen fortsätter att vara öppen, tillgänglig och avgörande för demokrati och samhällsutveckling. Priset ska uppmärksamma enskilda personer, grupper, organisationer eller andra som gjort en enastående insats för barn och ungas rätt till kultur. Syftet med priset är att lyfta barnkulturen och göra de aktörer som arbetar för barns och ungas kultur mer synliga i samhället och ska ses som en manifestation av värdet och betydelsen av Barnkonventionens artikel 31.

 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
 1. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet

Priset utlystes officiellt under Centrum för Barnkulturforsknings symposium på Stockholms universitet den 30–31 mars 2023. Årets pristagare tillkännages under scenkonstbiennalen BiBu i Helsingborg våren 2024. Därefter är ambitionen att dela ut priset vartannat år.

Priset består av en träskulptur av konstnärerna Jobs Sara Thiele och Hans Thiele

Juryn för BaSta priset 2024
Juryn består av BaS styrelse med nationell representation samt Margareta Aspan, föreståndare vid centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Stefan Hansen, vd för Unga Klara.

Kriterier för nominering
Nomineras kan enskild person, grupp, organisation eller annan, såväl nationellt som internationellt, som med lyhördhet för barn och ungas önskningar och behov gjort en enastående insats för barn och ungas rätt till kultur.

För att nomineras till BaS pris krävs att något eller några av följande kriterier uppfylls:

 • SYNLIGGÖRA & DRIVA
  Den/de nominerade har synliggjort och drivit frågan om barns och ungas rätt till kultur på ett sätt som fått stor genomslagskraft lokalt eller nationellt/internationellt
 • UTVECKLA & SAMVERKA
  Den/de nominerade har på ett kreativt sätt utvecklat sin verksamhet i samverkan med andra aktörer så att fler barn och unga kan ta del av professionella kulturupplevelser eller egna kulturaktiviteter
 • INNOVATION &KREATIVITET
  Den/de nominerade har skapat nya sätt att uppleva och utöva olika kulturformer som gynnar alla barns och ungas rätt till kultur
 • MÖJLIGGÖRA &LYFTA
  Den/de nominerade har lyft och möjliggjort förutsättningarna för barn och unga att skapa och utöva sin egen kultur och att ta plats i det offentliga rummet.

Nomineringen är öppen för alla och nationella föreningen BaS (Barnkultur i Sverige) tar emot nomineringar per e-post senast den 1 oktober 2023 till info@barnkulturisverige.se
Nomineras kan såväl enskilda personer, grupper som institutioner oavsett organisationsform.

BaS behöver senast den 1 oktober veta (e-posta till info@barnkulturisverige.se) :

 • Vem eller vilken organisation nominerar du?
 • Motivering: (max 2500 tecken)
 • Ditt namn, e-post och telefonnummer?