Utblick

Nyhet: Avhandling om den svenska kulturskolan

Ny avhandling om den svenska kulturskolan

Avhandlingen heter ”Musikpedagogik och demokratisering: Policyprocesser och diskurser av inkludering av alla barn i Sveriges kulturskolor”. Författare är Adriana di Lorenzo Tillborg, som disputerade 23 april vid Musikhögskolan i Malmö.

Centralt i avhandlingen är frågan om inkludering och exkludering av barn och unga i den svenska kulturskolan. Utifrån samtal med ledare för femton av landets kulturskolor, samt analys av policydokument för kulturskolan, har Adriana kritiskt granskat och problematiserat synen på barn och unga som historiskt exkluderats från kulturskolan. Här fokuseras särskilt barn och unga med normbrytande funktionsvariationer och barn på flykt. 

Läs mer här https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/nyheter/2021/ny-avhandling-om-den-svenska-kulturskolan/