Utblick

BaS kulturpris BaSta!

BaS kulturpris BaSta

Till  årsmötet 2020 hade styrelsen skrivit en motion om att instifta ett pris för att uppmärksamma enskilda personer, grupper, organisationer eller andra som gjort en enastående insats för barn och ungas rätt till kultur.  Mötet biföll förslaget i motionen.

Syftet med priset är att lyfta barnkulturen och göra de aktörer som arbetar för barns och ungas kultur mer synliga i samhället och ska ses som en manifestation av värdet och betydelsen av Barnkonventionens artikel 31.

  1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
  1. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet 

    Priset är en träskulptur, tillverkad av slöjdarna Jobs Sara Thiele och  Märges Hans Thiele, föreställande en av figurerna i föreningens logga.Nu har vi fastställt kriterier för nomineringar som kan läsas här

    Kriterier för nomineringar till Barnkultur i Sveriges pris