Barnkultur i Sverige (BAS)

BAS är en ideell obunden förening för att med ett barnperspektiv och utifrån FN:s barnkonvention diskutera, lyfta fram och verka för barn- och ungkulturfrågor.
Föreningens syfte är att ge barn och ungdomar möjlighet till eget skapande genom att göra vuxna uppmärksamma, medvetna och kunniga om barns och ungas behov av att utrycka sig i t ex bild och form, dans, teater/drama, skrivande, musik/rytmik och medier. För närvarande är vi 24 medlemmar och finns i hela landet från Luleå till Trelleborg.

Föreningen

Nätverket för Sveriges Barnkulturcentra bildades formellt 1995 för att utveckla och stärka arbetet inom Sveriges barnkulturcentra. Under nätverkskonferensen i Eskilstuna 28-29 april 2003 ombildades nätverket till en förening, ”Föreningen Barnkulturcentra i Sverige”, förkortat BaS. 2017 antog föreningen namnen ”Barnkultur i Sverige” för att bredare verka för barn- och ungkultur.
BAS årsmöte förläggs i mars – maj i samband med en aktivitet – extern eller arrangerad av någon av medlemmarna. Föreningen lägger vikt vid att så många som möjligt i medlemmarnas personalgrupper kan vara med för att kulturpedagoger och administratörer/ledare ska ha en gemensam upplevelse och möjlighet till samtal om barn- och ungkultur ur olika aspekter.

Medlemmar

Föreningen hade som föreningen för barnkulturcentra mest kommunala aktörer (barnkulturcentra, kulturskolor, barnkultursamordnare med flera). I och med att föreningen nu verkar bredare för barn- och ungkultur öppnar den även för andra aktörer som samtycker med plattformen och betalar den aktuella medlemsavgiften. Varje medlemsavgift innebär en röst på årsmötet. Enskilda personer kan bli stödmedlemmar.
Ansök om att bli medlem >>

Styrelsen

BAS har ingen anställd personal eller något administrativt centrum. Styrelsen verkar efter den verksamhetsplan som föreslås och beslutas på årsmötet. Generellt möts styrelsen ca 4 gånger per år fördelat på att besöka medlemmar, rena arbetsmöten och möten som förläggs för dialog eller opinionsbildning.

Plattformen BaS

  • är en intresseförening med tydligt barnperspektiv.
  • är öppen för alla som arbetar för barns och ungas kultur, såväl praktiskt – i aktiviteter och upplevelser – som i forskning och utveckling.
  • verkar för demokrati och yttrandefrihet utifrån FN:s barnkonvention och hävdar barns och ungas likvärdiga delaktighet i kulturlivet samt rätt till eget skapande, till sitt eget uttryck och till att få respekt och utrymme för sin egen person.
  • värnar om att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till eget skapande såväl enskilt som i grupp; i skola och på fritiden, på eget initiativ och i organiserad form.
  • uppmärksammar, medvetandegör och kunskapar kring barns och ungas möjlighet och behov av  att uttrycka sig i olika konstformer.
  • främjar kulturell mångfald, förnyelse och kvalitet samt möten mellan olika kulturer och verkar för att bevara, bruka och utveckla kulturarven
  • verkar för  utveckling av kulturlivet lokalt, regionalt och nationellt i så väl innehållsliga som strukturella frågor.